Algemene voorwaarden

Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Gewichtsconsulent: Daniëlle Kwint (Hey Groentje), in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelend als zelfstandig gewichtsconsulent.

  • Cliënt: De persoon aan wie de gewichtsconsulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger.

  • Verwijzer: Degene (meest waarschijnlijk arts of specialist) door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is verwezen.

 

2. Algemeen

De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op het onderling afgesproken tijdstip en plaats. Van elke wijziging van het tijdstip wordt de cliënt onmiddellijk op de hoogte gesteld. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode zoals deze vermeld staat bij de betreffende begeleidingsvorm. De cliënt is zelf verantwoordelijk kennis te nemen van deze algemene voorwaarden.

 

3. Basis voor behandeling

De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. De gegeven van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

 

4. Annuleren

Wil je na je aanmelding toch af zien van de begeleiding, dan kan je binnen 24 uur annuleren. Na die tijd ga ik namelijk voor jou aan het werk, om je van het beste advies te voorzien. Hieronder kan je lezen, wanneer een overeenkomst wordt beëindigd. 

5. Einde overeenkomst

  • Bij overlijden van de cliënt

  • Indien de cliënt in staat van faillissement is verklaard, in surséance verkeert, of komt te vallen onder toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen

  • Indien de behandeling zal zijn voltooid, dan wel in onderling overleg wordt stopgezet

 

6. Tarieven en betaling

  • De cliënt is gehouden aan betaling van de kosten aan de consulent die in verband staan met de dienstverlening, zoals overeengekomen tijdens het kennismakingsgesprek. De kosten zullen door de consulent rechtstreeks in rekening worden gebracht.

  • De gewichtsconsulent beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

  • Betaling aan de gewichtsconsulent dient door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een digitale factuur voor de geleverde diensten. De cliënt dient de rekening binnen 7 dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding  van de betaaltermijn, zal het eerst volgende contactmoment uitgesteld worden tot na ontvangst van de betaling.

 

7. Intellectueel eigendom

De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op de door haar gemaakt adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De cliënt is niet gerechtigd bovengenoemde zaken zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent, anders dan voor de eigen begeleiding, te gebruiken. Indien dit wel gebeurt wordt hier een nader te bepalen boetebedrag voor verschuldigd van de cliënt aan de gewichtsconsulent.

 

8. Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

 

9. Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen is. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zaken van schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent.

 

De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

 

8. Klachten

De consulent heeft geen specifieke klachtenregeling. Cliënten met klachten kunnen zich rechtstreeks wenden tot de consulent. 

 

9. Gegevens en informatie

Cliënt is gehouden gewichtsconsulent onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan gewichtsconsulent verstrekte gegevens en informatie. De consulent heeft geheimhoudingsplicht op grond waarvan, behoudens zwaarwegende redenen, verboden is aan derden mededelingen te doen omtrent de zaken en omstandigheden, de persoonlijke levenssfeer van de cliënt en zijn of haar leefomgeving betreffende, tenzij die mededingen in het belang zijn van een goede dienstverlening.

 

10. Wijziging van algemene voorwaarden

De consulent is bevoegd om deze algemene voorwaarden tijdens een lopende opdracht te wijzigen. Een wijziging zal aan de cliënt worden kenbaar gemaakt, waarna de gewijzigde voorwaarden voor de verdere duur van de opdracht van toepassing zijn, tenzij de cliënt heeft aangegeven deze niet te aanvaarden, in welk geval de overeenkomst geacht wordt te zijn geëindigd tegen het einde van de maand volgend op de mededeling aan de cliënt van de gewijzigde voorwaarden.